Wiek a rozwój mowy

TRZYLATEK

• Rozumie co do niego mówimy, wykonuje proste polecenia
• Zapytany potrafi podać swoje imię
• Próbuje wykonywać codzienne czynności wg instrukcji słownych
• Mówi chętnie, zadaje pytania (nie zawsze jasno sprecyzowane)
• Komunikuje się za pomocą zdań prostych, kilkuwyrazowych
• Powinien wypowiadać prawidłowo wszystkie samogłoski i spółgłoski: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, h, j, ł.

CZTEROLATEK

• Zadaje dużo pytań
• Rozpoznaje i nazywa kolory
• Pytany odpowiada, co robi
• Rozumie i wykonuje nasze polecenia, zawierające wyrażenia przyimkowe: pod, na, obok, za.
• Powinien poprawnie wymawiać głoski: s,z,c,dz,
• Głoski sz,ż,cz,dż, mogą być wymawiane jako s,z,c,dz
• Ma prawo nie wymawiać głoski r, która może wymawiać jako l.

PIĘCIOLATEK

• Stosuje wielozdaniowe wypowiedzi, opowiada zdarzenia opisuje przedmioty i ich przeznaczenie, używa różnych przymiotników
• Pojawia się prawidłowa wymowa głosek: sz,ż,cz,dż,r
• Może wystąpić tzw. hiperpoprawność, tzn. w miejscu głosek: s,z,c,dz pojawiają się sz,ż,cz,dż; np. „szala” zamiast sala, w miejscu l pojawia się r; np. „rarka” zamiast lalka
• Potrafi wyjaśnić znaczenie słów
• Uwzględnia kolejność zdarzeń

SZEŚCIOLATEK

• Wypowiada się poprawnie pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i składniowym
• Mówi płynnie
• Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy
• Formułuje dłuższe wypowiedzi