Statut Przedszkola w Parku

STATUT PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO

„Przedszkole w parku”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedszkole   niepubliczne   „Przedszkole  w parku ”   zwane   dalej   „Przedszkolem”  ma   siedzibę   przy   ul. Piłsudskiego 23 w Lipnie.
 2. Ustalona nazwa Przedszkola brzmi:

Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole w parku”

 1. Piłsudskiego 23

87-600  Lipno

 1. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203),
 2. rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
 3. niniejszy Statut nadany przez Osobę Prowadzącą i uzgodniony z Radą Pedagogiczną,
 4. wpis do ewidencji placówek oświatowych.
 1. Osobą Prowadzącą Przedszkole jest Krzysztof Mróz zamieszkały w Dwerniku 16,

38-713 Lutowiska.

 • 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie – podstawa programowa wychowania przedszkolnego

„Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

i porażek.

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych.

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla innych.

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Obszary, które wspomagają realizację celów wychowania przedszkolnego:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

zainteresowań technicznych.

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • Wprowadzanie standardów preorientacji zawodowej

 

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza placówką:
 2. nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,
 3. przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczycieli oraz kadry pomocniczej,
 4. kadra dydaktyczna oraz pomocnicza zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 5. w Przedszkolu są zatrudniani nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym
 6. nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy; szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 7. nauczyciel wspomagający pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w grupach przez 4 godziny dziennie, uczestniczy w większości zajęć wspólnie z wychowawcą grupy. Pozostałe godziny wykorzystuje na zajęcia indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi i tymi, które wymagają wczesnego wspomagania
 8. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 9. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 10. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 11. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 12. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 13. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
 14. codzienna kontrola stanu technicznego terenu przedszkola, sal i wyposażenia,
 15. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 16. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 17. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 18. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 19. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 20. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 21. realizacja zaleceń dyrektorów i osób kontrolujących,
 22. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień,
 23. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 24. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 25. Do zakresu zadań osób zatrudnionych na stanowisku „pomoc nauczyciela” (obsługa) należą czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz utrzymywanie przedszkola w czystości. Osoby te nie mogą udzielać rodzicom i opiekunom dzieci żadnych informacji o dzieciach i są zobowiązane do kierowania rodziców  z wszelkimi pytaniami do nauczycieli.
 • 3

Działalność edukacyjna

 1. Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i kart pracy obowiązuje co najmniej przez rok.
 3. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie.
 4. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci.
 5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrekcję i organ prowadzący placówkę. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 6. Przedszkole oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: lingwistycznych, ruchowych i artystycznych.
 7. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.
 8. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 9. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący przedszkole i podane do wiadomości rodzicom dzieci na tablicy ogłoszeń i na zebraniu.
 10. Przedszkole zapewnia działalność terapeutyczną:
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • konsultacje psychologa i diagnoza
 • zajęcia rewalidacyjne i diagnoza (terapia sensoryczna, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, terapia ręki, rekreacja ruchowa, diagnoza pedagogiczna)
 • hipoterapię, dogoterapię
 • 4

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
 • każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej nauczycielce – wychowawcy
 • w okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji, oraz w przypadku nieobecności nauczyciela-wychowawcy dopuszcza się łączenie oddziałów
 • przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oddziałów opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel dyżurujący w ramach godzin opiekuńczo-wychowawczych
 • jeżeli dziecko z orzeczeniem o niesprawności intelektualnej: autyzm, zespół Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, przebywa w przedszkolu dłużej niż 4 godziny dopuszcza się, że opiekę nad nim będzie sprawował, oprócz nauczyciela dyżurnego inny nauczyciel pod warunkiem, że będzie on posiadał specjalizację pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb                         i możliwości dzieci
 • w trakcie zajęć poza terenem   Przedszkola  (spacery,  wycieczki) zapewniona  jest   opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła
 • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci
 1. Przedzkole posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. Zasady obsługi i korzystania z monitoringu są określone procedurą.
 2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców / Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i  odbierania dzieci  z Przedszkola  lub odbieranie przez osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów w załączniku nr 1 do Umowy.
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających
 4. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez placówkę innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 5. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic / Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 6. Każda wycieczka poza  teren Przedszkola  jest  wcześniej  zgłoszona  i  uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
 7. Najpóźniej na  dwa tygodnie  wcześniej   przed  wycieczką  Rodzice / Opiekunowie  dzieci  są   o   niej powiadamiani i wyrażają  pisemnie swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce.
 8. Dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.
 9. Na spacery dzieci wychodzą , gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza -10 stopni , nie ma opadów i silnego wiatru.

11.Do przedszkola powinny być przyprowadzane dzieci zdrowe.

12.W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w placówce objawów  chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgnacyjnej i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, dziecko odsyła się wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

13.O zachorowaniu dziecka  rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach natychmiast

( np. astma, temp.> 38˚).

 1. Jeśli dziecko zostało odesłane z wysoką temperaturą, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.

15.Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować personel przedszkola o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w placówce w miarę możliwości do godz. 08:30.

16.Przedszkole nie odpowiada za zgubione lub zniszczone rzeczy będące własnością dziecka a w szczególności zabawek.

17.Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się  przyprowadzanie dzieci w biżuterii.

18.Na terenie przedszkola dzieci korzystają tylko  z posiłków przygotowywanych na miejscu.            Nie dopuszcza się wprowadzania dzieci na salę z kanapkami, napojami lub słodyczami przyniesionymi z domu, za te produkty placówka nie może brać odpowiedzialności.

 1. Posiłki pozostałe po śniadaniach, obiadach i podwieczorkach dzieci nie mogą być przeznaczone do spożycia przez pracowników.
 • 5

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 1. Organami Przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola
 • Wice Dyrektorzy
 • Rada Pedagogiczna
 • Osoba Prowadząca
 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
 • kierowanie działalnością placówki
 • dbanie o wizerunek placówki
 • godne reprezentowanie Przedszkola na terenie placówki i poza nią
 • sprawowanie funkcji  kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami
 • rekrutacja kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki
 • stwarzanie warunków do działania w placówce: wolontariatu, stowarzyszeń i  innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                     i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki
 • wykonywanie  innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
 • zaopatrzenie przedszkola
 • administrowanie budynkiem i terenem przedszkola oraz placem zabaw, oraz ich przeglądy budowlane i codzienne bhp we współpracy z firmą zewnętrzną zajmującą sie BHP
 • współpraca z biurem rachunkowym przy rozliczaniu dotacji z Urzędu Miasta, sprawach finansowych i kadrowych ( paski płac, urlopy zwolnienia lekarskie itd)
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w organizacji stażów
 • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedszkolu, także poprzez planowanie i wykonanie remontów w budynku i na terenie Przedszkola
 • zatwierdzanie programów i planów pracy
 • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej i właściwe przechowywanie danych osobowych uczniów i personelu
 • przyznawanie nagród i udzielanie upomnień nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola

W czasie nieobecności Dyrektora, obowiązki przejmuje Wice-dyrektor, który:

 • kieruje Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem i niniejszym statutem
 • ponosi odpowiedzialność za zakres obowiązków, który został mu powierzony na czas  nieobecności Dyrektora.

W czasie nieobecności Wice-Dyrektora, obowiązki przejmuje wyznaczony nauczyciel, który:

 • kieruje Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Wice-Dyrektorem i niniejszym statutem
 • ponosi odpowiedzialność za zakres obowiązków, który został mu powierzony do czasu powrotu Wice-Dyrektora

 

 1. Do zadań Osoby Prowadzącej należy:
 • koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola
 • administrowanie danymi z monitoringu
 • prowadzenie polityki finansowej i kadrowej przedszkola
 1. Rada Pedagogiczna jest  organem kolegialnym,  powołanym w celu  realizacji  statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.
 4. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok szkolny.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
 6. Przewodniczący Rady   Pedagogicznej   prowadzi   i   przygotowuje   zebranie   Rady   oraz   jest odpowiedzialny   za   zawiadomienie   jej  wszystkich   członków  o   terminie   i   porządku   zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
 • Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący
 • Dyrektor jako z-ca przewodniczącego
 • Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu
 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
 2. ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 6. przygotowywanie projektów zmian Statutu,
 7. proponowanie Dyrektorowi   Przedszkola   cykli  wykładów  i   ćwiczeń   dla   personelu  w  celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.
 9. Członkowie Rady Pedagogicznej  mają  prawo do obserwacji  i konsultacji  wybranych przez   siebie  zajęć  w Przedszkolu   w ramach „Obserwacji Koleżeńskich”
 • 6

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały  rok szkolny,  czyli od początku września do końca czerwca, w dni robocze od poniedziałku do piątku,  za wyjątkiem przerw ustalonych  z  Osobą Prowadzącą.  Do końca  września  Dyrektor  zawiadamia Rodziców / Opiekunów   o dniach wolnych. Za dni  wolne uzgodnione z Osobą Prowadzącą nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 2. W sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) Przedszkole zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki na jeden miesiąc. Przerwa wakacyjna wykorzystywana jest na urlopy personelu pedagogicznego oraz na wszelkie prace modernizacyjne w budynku. O miesięcznej przerwie Rodzice/Opiekunowie powiadamiani będę na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 3. Przedszkole jest   czynne  w dni pracy od   godziny   00 do 17:00.
 4. Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 lat  do wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz w przypadku  odroczenia od obowiązku szkolnego.
 5. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 6. W Przedszkolu, w miarę potrzeb mogą być tworzone oddziały integracyjne.
 7. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez nauczycieli Przedszkola dla poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej oraz pory posiłków.
 8. Ramowy Rozkład Dnia  podany jest do wiadomości   rodziców na   tablicy
 9. W szczególnych przypadkach Dyrektor , a w sytuacji jego nieobecności zastępujący nauczyciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 10. Przedszkole może   w  czasie   trwania   roku   szkolnego  modyfikować   ofertę   edukacyjną   w zależności od bieżących potrzeb.
 11. W czasie letnich wakacji Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.
 12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,  a w  szczególności  zajęć umuzykalniających,

nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. a) z dziećmi 3 – 4 – letnimi 15 – 20 minut,
 2. b) z dziećmi 5 – 6 – letnimi około 30 minut.
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 4. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów.
 5. Dzienna stawka   żywieniowa  ustalana   jest  przez  Dyrektora  Przedszkola  w  porozumieniu   z Osobą Prowadzącą.
 6. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu oraz wyżywieniem. Ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.
 7. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w ustalonej stawce.
 • 7

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor   opracowuje   kryteria   oraz   zasady   przyjęcia   dzieci   do   Przedszkola.                         Przy   zgłoszeniu większej   liczby dzieci  Dyrektor  decyduje o przyjęciu dzieci  w oparciu          o opracowane kryteria. Liczba  dzieci  w  Przedszkolu   nie  może  przekroczyć   125 dzieci   zgrupowanych  w odpowiedniej ilości  oddziałów  (grup).
 2. Wpis   dziecka  na   listę  dzieci   uczęszczających  do Przedszkola  dokonywany   jest   na  podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami / Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów         o stanie zdrowia dziecka.
 3. Dyrektor  może  podjąć  decyzję  o nieprzyjęciu dziecka  do Przedszkola,  w  szczególności  gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
 4. Przedszkole   przeprowadza   rekrutację   na   podstawie   zasady   powszechnej   dostępności.   O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 8

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku arkusz organizacyjny.
 3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
 4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się   z  Konwencją   Praw Dziecka   i przestrzegania  jej postanowień.
 6. Na radzie pedagogicznej poprzedzającej nowy rok szkolny, grono pedagogiczne analizuje statut, karty zgłoszeniowe oraz umowy z rodzicami i w razie potrzeby zgłasza Dyrektorowi potrzebę zmian.
 7. Na początku   roku   szkolnego   Dyrektor powołuje zespół do   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej. Koordynacją Zespołu zajmuje się osoba wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola. Do zadań członków Zespołu należy:
 8. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,
 9. określanie form  i   sposobów  udzielania   uczniom  pomocy   psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
 10. dokonywanie okresowej   oceny   efektywności   pomocy   udzielanej   dzieciom,   w   tym efektywności   prowadzonych   zajęć   specjalistycznych,   rewalidacyjnych,   resocjalizacyjnych, stosownie do potrzeb,
 11. przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
 12. opracowywanie i  wdrażanie   indywidualnych programów  edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
 13. opracowanie i  wdrażanie  planów działań wspierających dzieci,  mających opinie  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 14. podejmowanie działań wychowawczych i  opiekuńczych w  tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 15. organizowanie, koordynowanie   i   prowadzenie   różnych   form   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich Rodziców i nauczycieli,
 16. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków,  Rodziców i nauczycieli,
 17. wspieranie Rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 18. współpracowanie z   instytucjami  wspierającymi   planowanie   i   realizacje   zadań   z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 19. Spotkania z Rodzicami / Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
 20. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.
 • 9

WYCHOWANKOWIE

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci  od 2,5 lat do wieku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, które może być realizowane w Przedszkolu.
 2. Na wniosek Rodziców / Opiekunów Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko młodsze, jeżeli według swej najlepszej wiedzy uzna, że takie dziecko może uczęszczać do Przedszkola.
 3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich ,  poza nagłymi  przypadkami  bezpośrednio ratującymi  życie  lub zdrowie dziecka.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa, logopedę i nauczyciela specjalistę.
 5. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka za pośrednictwem przedszkola opłatę uiszczają  na początku  roku szkolnego w miesiącu wrześniu.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
 8. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
 • Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc
 • Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola
 • Rodzice /  Opiekunowie   zataili   informację   o   stanie   zdrowia   dziecka,   co   uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny
 • Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych
 • w innych przypadkach za jednomiesięcznym wypowiedzeniem umowy
 • 10

 SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

 1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:
 1. opłat rodziców i opiekunów (czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 2. darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,
 3. dotacji z budżetu gminy,
 4. środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Osobę Prowadzącą.
 1. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o świadczenie usług przez Przedszkole   i  może  być   zmieniana   co  rok.                                           O  zmianie wysokości   czesnego  informuje Organ Prowadzący poprzez   informację  pisemną  wywieszoną  na   tablicy  informacyjnej.  W przypadku wywieszenia   takiego   ogłoszenia   nie   jest   konieczne   zawarcie   Aneksu   do   umów   pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem / Opiekunem.
 2. Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo- wychowawczej.
 • 11

Prawa i obowiązki

 1. Wychowankowie przedszkola mają obowiązek:
 • traktowania z szacunkiem, życzliwością  i sympatią  wszystkich osób, zarówno, rówieśników jak i dorosłych
 • sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce
 • szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki
 • przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa

 

 • 12
 1. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:
 • prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania
 • ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania jego godności osobistej
 • poszanowania własności, opieki i ochrony
 • partnerskiej, przyjacielskiej rozmowy na każdy temat
 • akceptacji i tolerancji jego osoby
 1. Normy będą obracały się wokół dwóch zasad bezpieczeństwa i szacunku. Dzieciom nie wolno:
 • stwarzać niebezpiecznych sytuacji
 • krzywdzić innych i siebie
 • niszczyć cudzej własności
 • przeszkadzać innym w pracy lub zabawie
 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców/Opiekunów dziecka należy:
 • przestrzeganie statutu przedszkolnego
 • przestrzegania terminowego uiszczania opłat za czesne oraz opłat dodatkowych wynikających np. z zajęć dodatkowych i wyżywienia dziecka
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki lub przez upoważnioną przez Rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce
 • Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek poinformowania na piśmie osobę prowadzącą placówkę o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie
 • Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń ogłoszeń i komunikatów wydanych przez dyrekcję i organ prowadzący
 • Rodzice/Opiekunowie dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych i stosowania się do nich
 1. Rodzice/Opiekunowie maja prawo do :
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ( wyłącznie od nauczycieli wychowawców, specjalistów, psychologa i dyrektora przedszkola)
 • uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom wniosków z obserwacji pracy placówki
 • kierowania do personelu dydaktycznego uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat prac przedszkola osobie prowadzącej i sprawującej nadzór

Rodzice/opiekunowie dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci.

 

 

 

 • 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
 4. a) nauczycieli,
 5. b) Rodziców / Opiekunów,
 6. c) pracowników obsługi i administracji.
 7. Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca2020r.